Pojem ŘIKAME

    Nejprve stručně objasníme vlastní termín naší metody.

    Řízená proto, že se v průběhu sezení nic neděje samovolně a spontánně. Klient nemedituje sám a nemůže se v průběhu sezení nechat libovolně unášet prožitkem. Probíhající proces se nemůže vyvíjet samovolně, ale je usměrňován a důsledně řízen. Obdobně je tomu v běžném životě, kdy si je aktér vědom všech souvislostí dění, které prožívá, a na základě toho se dokáže vědmě rozhodovat.

    Kauzální proto, že víceúrovňově využíváme vztahu příčina – důsledek, kdy se příčina současného problému nachází v nevědomé oblasti, která působí na oblast vědomou, případně fyzickou. Tyto vazby rozkrýváme a eliminujeme jejich negativní působení.

    Meditace proto, že se sezení odehrává ve změněném stavu vědomí, přičemž jsou naplněny hlavní znaky meditace. V neposlední řadě také proto, že se u nás ještě meditovat může.

    Vzhledem k tomu, že se obsah a přístup k problematice neshoduje se žádnou známou a definovanou metodou, byli jsme nuceni zvolit vlastní název. Dále také proto, že k některým částem známých metod máme natolik vážné výhrady, že se s nimi nemůžeme ztotožnit a chceme se od nich i tímto způsobem distancovat. Při volbě názvu metody jsme vycházeli zejména z toho, aby název vystihoval její obsah a nebyl zavádějící.

    Jak je z předcházející části patrné, nejedná se o žádnou originální metodu, kterou bychom objevili. ŘIKAME se nachází někde mezi psychoterapií a esoterickými směry zaměřenými na duchovní růst člověka. Přitom využívá výhod obou a umožňuje odstranit jejich nevýhody. Využívá praktik moderních psychoterapeutických metod, které obohacuje o duchovní a transpersonální rozměr. Stejně tak působení esoterických směrů obohacuje o materiální rozměr, kdy sice umožňuje odpoutání člověka od materiálního světa, ale zároveň mu umožňuje jeho optimální fungování v něm. Takto vytvořená symbióza umožňuje harmonický rozvoj osobnosti člověka a zabraňuje vzniku nežádoucích disproporcí.

    Samotné zdroje napovídají, kam lze metodu zařadit. Jedná se o metodu zabývající se lidskou psychikou, překračující její současné materialistické pojetí. Na jedné straně má blízko k buddhismu, kde se však neřídí jeho dogmaty, ale využívá pouze jeho způsobů práce s lidskou psychikou a přístup k životu. Na druhé straně má blízko k některým psychoterapeutickým metodám. U nás se v praxi můžete často setkat s pojmem „regresní terapie“, který je však v tomto případě zavádějící. Stejně tak zavádějící je i často používaný americký pojem „terapie minulých životů“. V praxi se totiž nemusí vůbec jednat o oblast „minulých životů“. Vše se může odehrávat třeba pouze v současném životě, nebo naopak prožitek může mít značně transpersonální obsah, který lze dost těžce zařadit do kategorie „minulých životů“. Stejně tak se tato metoda nevejde do pojmu „hlubinné abreaktivní psychoterapie“.

    Metoda si klade za cíl pomoci člověku zbavit se jeho problémů a urychlit jeho duchovní vývoj. Zprostředkovat člověku poznání a dát mu možnost svobodné volby v jeho jednání. Ve své teorii i praxi si, mimo etických, nedává žádná omezení, která by jí stanovovaly mantinely v její působnosti. Celkově pak umožňuje rychlý a harmonický růst osobnosti člověka. ŘIKAME má široké pole uplatnění. Ve svém užším pojetí ji lze využít obdobně jako účinnou psychoterapii, pro odstranění jednotlivých konkrétních problémů ve fyzické a psychické oblasti. V širším pojetí upřednostňuje komplexní přístup k životu člověka. Zde se uplatňuje jako filosofický přístup k životu, který obohacuje prostřednictvím duchovních a transpersonálních prožitků. Zde můžeme hovořit o způsobu přístupu k životu, který pro jeho zkvalitnění využívá svých terapeutických účinků a duchovních hodnot. Toto pojetí můžeme rozdělit do dvou oblastí. V první oblasti jde o samotný způsob života a vnímání okolní reality, tedy o životní styl. Tato oblast je zaměřena na to, aby si člověk nenavozoval nová traumata, aby registroval traumata stávající, nekladl si žádná omezení a dokázal plně vnímat realitu, ve které žije. Uvedený přístup pak umožňuje z karmického hlediska správně chápat dění, jehož je člověk součástí, a zvyšovat jeho individuální svobodu. Ve druhé oblasti pak jde o hledání příčin, odstraňování stávajících traumat a prohlubování duchovního poznání. Práce v této oblasti umožňuje zvyšování vitality člověka, lepší zvládání životních situací a prohlubování jeho moudrosti. Stručně řečeno a shrnuto, umožňuje člověku stát pevně nohama na zemi a přitom mít hlavu v oblacích.

    ŘIKAME nelze považovat za psychoterapii nebo léčitelství v jejich klasickém pojetí. Není ani duchovním směrem či náboženským hnutím. Metoda v žádném případě nevyužívá k řešení problémů hypnózu ani žádné formy programování psychiky. Mimo etických si neklade žádná omezení a neoklešťuje celostní přístup k člověku a k realitě ve které člověk žije.

    Metoda ŘIKAME je od roku 2011 obsahově rozdělena do dvou samostatných oblastí, které se navzájem doplňují a zvyšují svoji účinnost.

 

Řízená kauzální rezonance (ŘKR)

    Vychází z metody PSBTP Jaroslava Chvátala, která byla rozšířena o oblast práce s individuální karmou a byla zvýšena její účinnost.

Tuto techniku je vhodné použít ke všeobecnému zpracování karmy rodového, individuálního a osobního charakteru.

Mimo to lze tuto techniku účinně použít k řešení individuálních problémů a onemocnění, které mají příčinu v oblasti individuální karmy.

 

Řízená kauzální meditace (ŘKM)

    Vychází z metody HAPT Andreje Dragomireckého, která byla upravena. Mimo vlastní úpravy byly doplněny některé postupy z metody RUŠ Karla Nejedlého. Tím byl rozšířen rozsah její působnosti a zvýšena její účinnost.

Tato technika vhodně doplňuje techniku ŘKR v oblastech, které jejím prostřednictvím nejdou řešit. Jedná se zejména o :

 

·        Vědomě způsobenou karmu, kterou je zapotřebí vědomě zpracovat.

·        Odvádění přivtělených duší.

·        Zrušení působení magie.

·        Získání informací z minulých inkarnací.

·        Práci se zbloudilými dušemi.

 

    Kombinací uvedených technik bylo dosaženo pokrytí převážné většiny oblastí potřebných pro duchovní rozvoj člověka. Metoda jejich využití získala na účinnosti a rychlosti zpracování problémů.

    V žádném případě se však nejedná o nějakou zázračnou metodu. Zpracování problémů si vyžaduje aktivní účast klienta a většinou se neobejde ani bez nepříjemných prožitků v průběhu zpracování problému.

Zpět
Vytiskni stránku