AŘKR – Astro Řízená Kauzální Rezonance

 

Teoretická východiska a popis techniky.

  

    Karmu mohou v životě člověka spouštět různé příčiny. Běžně to jsou různé životní změny zapříčiněné stárnutím, v podobě přechodu z jednoho životního období do jiného. Další karma je spouštěna při změnách životních podmínek, jako je například odchod od rodičů, soužití s jiným člověkem, narození dítěte, přestěhování, změna zaměstnání a podobně.

    Kromě těchto příčin se však jako spouštěč karmy mohou projevit i astrologické tranzity planet. Tento jev vystavuje člověka zcela konkrétním druhům individuální karmy. Astrologický tranzit sám o sobě žádnou karmu neobsahuje, pouze umožňuje její uplatnění podle toho, co konkrétní člověk má či nemá ze své minulosti zvládnuto. Proto pro jednoho člověka může být konkrétní tranzit utrpením a zdrojem mnoha problémů a pro jiného ten samý tranzit vítanou příležitostí k sebeuplatnění. Na každém člověku pak je, aby v rámci astrologického tranzitu naložil se svou karmickou zátěží podle svých individuálních schopností. Tomuto jevu se nevyhne žádný člověk, nevědomě či vědomě jej prožíváme všichni. Základní tranzity se týkají všech, zná je i klasická psychologie, která je vnímá jako problémová životní období – puberta, krize středního věku apod. Každý člověk však tato období prožívá rozdílně. Z astrologického pohledu se jedná o rozdílné zastoupení planet v konkrétním tranzitu. Z vývojového hlediska duše se jedná o rozdílnou úroveň vyspělosti duše, která dokáže s danou situací rozdílně nakládat. Méně vyspělá duše karmickou zkoušku nezvládá a diagnostikované obsahy se na ni vztahují v plném rozsahu. Vyspělejší duše tyto karmické zkoušky zvládají. Čím je duše vyspělejší, tím ve větším rozsahu dokáže probíhající tranzit využít ve svůj prospěch.

    Z karmického pohledu jde o to, že méně vyspělá duše nezvládla větší množství karmických zkoušek a proto má větší karmickou zátěž. V okamžiku aktivního tranzitu je člověk postaven před opětovné karmické zkoušky. V jejich úspěšném zvládnutí mu brání působící karma, která celkově zatěžuje jeho organismus a brání mu v optimálním řešení problémů. Důležitou roli hraje i nevědomost a malá zkušenost s řešením těchto problémů. Oproti tomu vyspělá duše má již svoje karmické zkoušky zvládnuté a proto je její karmická zátěž v této oblasti malá nebo žádná. Proto na ni v okamžiku aktivního tranzitu individuální karma působí minimálně nebo vůbec. Z těchto důvodů se v jejím případě nejedná ani tak o karmickou zkoušku, ale ideální příležitost využít aktuální podmínky ve svůj prospěch.

    Spojení astrologie a ŘKR vytváří zcela nový, progresivní nástroj pro práci s karmou. Jedná se o sloučení diagnostických možností astrologie s progresivním zpracováním karmy prostřednictvím ŘKR. Jako velmi přínosné a vhodné se také ukazuje sloučení diagnostických možností obou těchto technik, které vede k lepšímu pochopení obsahů zpracovávané karmy. Použití AŘKR dokáže i u méně vyspělé duše v rámci tranzitu dosáhnout přínosu jako u duše přirozeně vyspělé. Proto už nemusíme pasivně čekat na to, jaké pohromy nás v rámci přicházejícího tranzitu čekají, ale můžeme si vše vyřešit předem a nadcházející tranzit pak prožít příjemně a využít jej ve svůj prospěch.

    Konkrétní tranzit lze prostřednictvím astrologie zjistit jak v právě probíhající fázi, tak v budoucnosti i minulosti člověka. Tímto způsobem lze zjistit, jakým karmickým zkouškám je člověk právě podrobován, jakým karmickým zkouškám bude podrobován v budoucnosti nebo byl podrobován v minulosti. Na základě takto získaných údajů je možné u člověka zpracovat právě působící karmu a tím mu právě probíhající zkoušku značně usnadnit a ulehčit prožívání aktuálního tranzitu. Obdobně lze předem pracovat s karmou, která teprve přijde v budoucnosti, a tím předem zabezpečit bezproblémové zvládnutí budoucích karmických zkoušek. Tím si lze vytvořit vhodné podmínky pro snadné zvládnutí nastávajícího tranzitu. Stejně tak lze diagnostikovat již proběhnuvší tranzity, v jejich obsahu najít nezvládnuté oblasti a dodatečně jim odpovídající karmu zpracovat. Tato varianta je vhodná zejména v případech, kdy člověk cítí, že možnosti již proběhnuvšího tranzitu plně nevyužil a s jeho důsledky se ještě stále v životě potýká. Tento přístup zásadním způsobem rozšiřuje možnosti práce s karmou z reálného času na budoucnost i minulost, což zcela odpovídá skutečné podstatě času. Toto rozšíření může značně urychlit duchovní vývoj člověka a zpříjemnit mu život.

    Z obsahové podstaty astrologického tranzitu se jedná o tři základní oblasti, které je zapotřebí zvládnout. Předně se jedná o pochopení obsahu daného tranzitu. Zjištění jeho celkového tématu a pochopení dosavadních nevhodných postojů a chování, kterých se v jeho rámci má člověk zbavit. V rámci těchto informací člověk zjistí i konkrétní možnosti, které mu daný tranzit poskytuje. Druhou oblastí je schopnost opustit doposud používané nevhodné vzorce chování a vytvořit tím prostor pro nadcházející změnu. V závěrečné fázi se pak jedná o přijetí a uplatnění nových, změněnému poznání a nové situaci odpovídajících vzorců chování. Takto rozčleněný přístup umožňuje detailnější pochopení obsahů jednotlivých fází tranzitu a tím zvětšuje jeho přínos pro člověka.

    Popsané možnosti jsou vyváženy větší náročností a několikanásobným rozsahem potřebné práce. Předně je zapotřebí udělat horoskop daného člověka, vybrat z něho konkrétní tranzit a rozepsat jeho aspekty. Následně je zapotřebí prostřednictvím techniky ŘKR provést samostatné vytestování všech tří fází vybraného tranzitu, jejich samostatné rozebrání s klientem a následně jejich samostatné zpracování. Rozsah prováděných prací je tedy proti klasické technice ŘKR zhruba čtyřnásobný. Tomu pak odpovídá i časová náročnost popsaných postupů. AŘKR tedy rozhodně není pro každého, na vědomé úrovni rozvoje je však tato technika velmi přínosná a přináší zajímavou možnost osobního rozvoje.

Zpět
Vytiskni stránku