Průběh ŘKR

 


    Průběh ŘKR je rozdělen do dvou samostatných částí a vyžaduje aktivní spoluúčast klienta na prováděné činnosti. Každá část je pak pro názornost rozdělena do samostatných tématických celků. Popsaná činnost vyžaduje osobní souhlas člověka, není možné se tímto způsobem informovat na někoho jiného, nebo chtít řešit jeho problémy. Výjimku tvoří odpovědný zástupce, například matka u svého nezletilého dítěte.

 

    Celkový možný postup při práci s technikou ŘKR může vypadat následovně.

 

 

Všeobecné snížení karmické zátěže

 

1. Testování všeobecného stavu

    Obsahem tohoto kroku je zjištění všeobecné karmické zátěže, která na člověka v danou dobu působí. V praxi se jedná zejména o rodovou karmu.

 

2. Rezonance TP

    Obsahem tohoto kroku je uvedení všech napadených torzních polí do optimálního stavu.

 

3. Sezení ŘKM

    V případě, že některé bloky nebylo možno prostřednictvím ŘKR zpracovat je klientovi doporučeno provedení sezení ŘKM. Jeho obsahem bývá zvědomení působící obsahů, rozvázání vazeb na magii, odpuštění, odvedení přivtělených duší a podobně.

 

 

Cílené snížení individuální karmické zátěže

 

1. Testování konkrétního stavu

    Obsahem tohoto kroku je zjištění konkrétní individuální karmické zátěže, která člověku způsobuje konkrétní problém, který může ležet ve fyzické, emoční, nebo psychické oblasti. V praxi se jedná o nezpracovanou individuální karmu.

 

2. Rezonance TP

    Obsahem tohoto kroku je uvedení všech napadených torzních polí do optimálního stavu.

 

3. Sezení ŘKM

    V případě, že některé bloky nebylo možno prostřednictvím ŘKR zpracovat je klientovi doporučeno provedení sezení ŘKM. Jeho obsahem bývá zvědomení působící obsahů, rozvázání vazeb na magii, odpuštění, odvedení přivtělených duší a podobně.

 

4. Tělesná cvičení

    V případě, že se jedná o dlouhodobý problém, který se projevuje ve fyzické oblasti mohou být na urychlení nápravy doporučena fyzická cvičení na jógovém základu..

 

 

Všeobecné snížení karmické zátěže

    Pro názornost je tato oblast zobrazena v následujícím schémátku. Rezonanci TP je možno provádět pouze po provedení Testování stavu. Po provedeném testování stavu však není bezpodmínečně nutné provádět Rezonanci TP.

 


Testování stavu
    Tato část obsahuje pouze pasivní úkony, které nijak neovlivňují stav klienta. Lze použít i samostatně pro zjištění aktuálního stavu člověka a jako konkrétní návod pro další samostatnou práci na sobě. Jednotlivé fáze této části mají následující obsah:


1. Projevení zájmu
    Klient projeví zájem o testování svého stavu touto metodou. Nejlépe prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Tomuto kroku musí předcházet teoretické seznámení s metodou. Všechny potřebné informace najdete na našich internetových stránkách. V rámci osobního setkání je možno zodpovědět pouze konkrétní dotazy, týkající se případných nejasností.
    Výsledkem této části je dohovoření termínu osobního setkání.

2. Zahájení prověrky stavu
    Tato část obsahuje osobní setkání, kdy klient písemně vyplní vstupní dotazník, ve kterém uvede základní údaje ke své osobě a projeví souhlas s otestováním svého aktuálního stavu. Je dobré mít ujasněno, jaké má klient osobní problémy a jaké problémy se vyskytují v jeho rodě.
    Výsledkem této části je osobní seznámení a shromáždění údajů potřebných pro další testování.

3. Testování stavu
    Tato část je prováděna bez osobní účasti klienta. Obsahuje otestování aktuálního stavu všech čaker a všech torzních polí. U oslabených torzních polí se provádí vytestování hodnot tří nejsilněji působících entropií a zjištění jejich charakteru.
    Výsledkem této části je zjištění konkrétního aktuálního stavu.

4. Rozbor stavu
    Tato část je prováděna bez osobní účasti klienta. Je proveden rozbor zjištěného stavu.
    Výsledkem je vyhodnocení závažnosti působení entropií, stanovení doporučení pro samostatnou práci klienta a zjištění náležitostí pro případnou rekonstrukci torzních polí.

5. Vyhotovení výsledků
    Tato část je prováděna bez osobní účasti klienta. Obsahuje písemné vyhotovení podkladů pro klienta, které obsahují:
- Návod pro práci na sobě.
- Přehled a obsah působících entropií.
- Přehled a stav zvládnutí rozvoje pozitivních vlastností v oblastech napadených entropiemi.
    Výsledkem je písemné vyhotovení podkladů potřebných pro samostatnou práci klienta na sobě.


6. Seznámení s výsledky
    Tato část obsahuje osobní setkání s klientem v rozsahu přibližně jedné hodiny. V rámci něho klient obdrží písemné materiály, na základě konkrétního stavu obdrží doporučení pro svoji další práci na sobě. Dále mu jsou vysvětleny případné dotazy a je seznámen s rozsahem případné rekonstrukce torzních polí.
    Výsledkem je ukončení první části, jejímž výstupem je komplexní informování o zjištěném stavu a dohovor na dalším postupu.Rezonance TP
    Tato část probíhá podle počtu napadených torzních polí v jednom až čtyřech krocích. Jednotlivé kroky mají týdenní interval. Podle citlivosti klienta a rozsahu napadení torzních polí může mít tato část značně rozdílný průběh. Z tohoto důvodu je žádoucí utlumit působící karmu a rezonanci torzních polí provádět v předem dohovořeném termínu, kdy klient nebude provádět žádné fyzicky, ani psychicky náročné činnosti. Jednotlivé fáze této části mají následující obsah:


7. Utlumení působení karmy
    Tato část je prováděna bez osobní účasti klienta. Obsahuje utlumení nejsilněji působících entropií u torzních polích, které budou rekonstruovány.
    Výsledkem je příprava torzních polí k jejich následné rekonstrukci.

8. Rezonance TP
    Tato část je prováděna bez osobní účasti klienta. Obsahuje rekonstrukci vybraných napadených torzních polí.
    Výsledkem je rekonstrukce vybraných napadených torzních polí.

9. Testování dosažených změn

    Tato část je prováděna bez osobní účasti klienta. Obsahuje otestování torzních polí u kterých byla prováděna rezonance a jim odpovídajících čaker.
    Výsledkem je zjištění účinnosti provedené rezonance torzních polí. Tato fáze zároveň odhalí případné chyby v testování příčin napadení torzních polí.

10. Léčitelský zásah
    Tato část je prováděna pouze v případě fyzických obtíží na výslovnou žádost klienta.
    Výsledkem je zmírnění fyzických obtíží.

11. Testování po jednom měsíci
    Tato část je prováděna bez osobní účasti klienta. Obsahuje otestování torzních polí u kterých byla prováděna rezonance a jim odpovídajících čaker.
    Výsledkem je zjištění účinnosti provedené rezonance torzních polí. Tato fáze prověří účinnost provedených opatření a pokrok klienta v práci na sobě. Odhalí případné nedostatky a nezvládnuté oblasti osobního rozvoje klienta.

12. Závěrečný rozbor
    Tato část obsahuje osobní setkání s klientem v rozsahu přibližně jedné hodiny. V rámci něho je klient informován o celkových výsledcích provedené rezonance. Dále jsou vysvětleny případné dotazy a je rozebrána strategie dalšího osobního rozvoje. Doporučení zpracování případných bloků, které prostřednictvím ŘKR nebylo možno odstranit, doporučení cviků na rychlejší odstranění fyzických obtíží a podobně.
    Výsledkem je ukončení druhé části, jejímž výstupem je komplexní informování o zjištěném stavu a upozornění na případné nedořešené problémy.


 

Zpět
Vytiskni stránku