RECENZE

 

Evangelium „neznámého“ boha

 

Bibliotheca gnostica  – Praha 2013

Mgr. Jan Kozák

Původní předbiblický soupis „Ježíšových“ výroků –„Tomášovo evangelium“, „Eugnostovo evangelium“ a jiné raně křesťanské texty ze šťastného nálezu v Nag Hammadí. 

Třetí, přepracované vydání.

 

Kniha je vyhotovena v klasickém „lacině“ vyhlížejícím provedení v rozsahu 264 stran.

Obsah knihy je složen z nezbytné Předmluvy, v tomto případě ke třetímu a druhému vydání.

 

V kapitole Úvodní slovo najdeme jednotlivé oblasti: Východní vlivy, Trocha srovnávací religionistiky aneb učení dzňána-márgy a tvořitelský atheismus, Charakteristika nag hammadských textů, Židovská religiozita coby možný zdroj gnoze, Platon a platonismus coby možný zdroj gnoze, Přejímka motivů z buddhistických legend, Fíkovník.

Autor zde ukazuje na základní rozdíl mezi východním učením a západním náboženstvím. Východní pojetí ukazuje na to, že spása každého člověka spočívá v poznání, jehož dosažení je zcela v jeho moci. Západní - židokřesťanské náboženství pak nabádá k pasivnímu uctívání spasitele, čímž člověka zcela podřizuje jeho pozemskému zástupci – církvi.

Při srovnávání textů originálů a následného plagiátu Nového zákona je zcela jasně patrné, kdo od koho opisoval a kdo si text přetvořil podle svých potřeb. Tyto do očí bijící skutečnosti mohou být přehlédnuty pouze díky povrchnímu přístupu k novozákonním textům, případně neznalosti jejich originálních předloh.

Svoje závěry autor dokládá již v úvodu předložením patnácti prokazatelných příkladů, kdy autoři Bible opisovali z původních, o pět set let starších, védických textů.

 

Tomášovo evangelium (NHC II.2) obsahuje Úvod, Učení džňána-márgy obsažené v „Ježíšových“ výrocích Tomášova evangelia, Srovnání „Ježíšových“ výroků Tomášova evangelia s textem Nového zákona.

Již v úvodu této kapitoly autor ukazuje odlišnost původních evangelických textů od textů kanonizovaných církevními hodnostáři, které je možno nalézt v Novém Zákoně.

Kdo by v této kapitole očekával suchopárný text Tomášova evangelia, bude mile překvapen. Autor zde totiž pokračuje v porovnávání a rozboru jednotlivých Ježíšových výroků, kterých je v této části celkem 114. Už jenom toto množství je natolik vypovídající, že se nemůže jednat o náhodu, či nepochopení.

 

Evangelium podle Filipa. Tato část začíná Předmluvou, ve které autor poukazuje na jednotlivé pasáže této kapitoly. Dále se jedná o výběr textů Nag Hammadí Codex II,3. Zde najdete další ukázky, které dokládají plagiátorství pozdějších autorů.

 

Původní učení. Zde opět najdete úvodní slovo autora k této kapitole. Následuje překlad originálního textu Nad Hannadí Codex VI,3. Mimo základního textu zde najdete části Rybář-Zhoubce a Pozdější přídavek.

 

Výklad o duši. V této části opět najdete nezbytnou Předmluvu autora, která čtenáře uvádí do prezentované problematiky. Následuje vlastní text Nag Hammadí Codex II,6. V této části je možné velmi dobře sledovat postup požidovšťování původních textů.

 

Eugnostovo evangelium a Moudrost Ježíše Krista. Kapitola opět začíná nezbytnou autorovou Předmluvou. Následuje překlad originálního textu Eugnostova evangelia (NHC III.3). Tato kapitola obsahuje část Vznik světa z věčně nezrozeného Ducha-Člověka.

 

Moudrost Ježíše Krista. (NHC III.4). Zde se jedná o citaci textu s autorem zdůrazněnými pasážemi.

 

Druhý logos Velkého Setha. (NHC VII.2) Pasáž začíná Předmluvou, ve které autor čtenáře uvádí do předkládané problematiky. Část je rozdělena do tematických částí Syn Světla poznání přebývá v Nebi radosti, Sestup Syna Světla poznání do spodních světů, Vstoupení posla Světla poznání – „Ježíše Krista“ – do těla, Židé a jejich činnost, Osud Spasitele, Odmítnutí židovské tělesné nápodoby duchovního Krista, Odsouzení biblické zvěsti, Pozdější přídavek ke spisu.

 

Apokalypsa Petra. (NHC VII.3).  Začíná opět nezbytnou Předmluvou. Obsah textu se skládá z částí Zvěstování omylu, Výklad o smrtelných a nesmrtelných duších, Zdánlivé utrpení spasitele.

 

Doslov. Autor v něm předkládá doplňující informace k předcházejícím kapitolám. Najdete v něm jednotlivé tematické části nazvané podle jejich obsahu. Pražský Golem, Zázrak inkarnace, Chtonická podstata židokřesťanství, Dehonestace džňána-márgy v Bibli, Pastva Pána, „Světlo“ a „Tma“ podle gnostiky.

 

Knihu uzavírají nezbytné technikálie v pasážích Seznam vyobrazení, ve kterém jsou uvedeny názvy doplňujících ilustrací, Seznam použitých pramenů a cit. Literatury a Seznam zkratek.

 

Svoji míru poznání duchovní oblasti a předkládaných textů si můžete prověřit na základě pochopení některých výroků, které jsou v knize uvedeny.

„Andělé a proroci“ – tj., jak je v gnózi obvyklé, zlé mocnosti světa!

Tomášovo evangelium (str. 142)

 

„Nebo aj, dnové jdou, v nichž řeknou: Blahoslavené neplodné, a životové, kteří nerodili, a prsy, kteréž nekojily.“

Tomášovo evangelium (str. 138)

 

„Budou se ale objevovat také jiní, kteří k nám (tj. pravým křesťanům) nepatří, kteří si budou říkat „biskup“ („episkopos“ -  „dohlížitel“) nebo „kněz“ („diákon“ – „sluha“), jakoby obdrželi od Boha plnou moc. Položí se ke stolu pod „Zákon“ na prvních místech. To jsou studnice bez vody.

Výklad o smrtelných a nesmrtelných duších (str. 245)

 

Autor při srovnávání jednotlivých textů odvedl nepředstavitelnou práci a prokázal svoje mimořádné znalosti, za což mu zcela jistě náleží naše uznání. Za samostatnou zmínku stojí vyzvednutí jeho osobní odvahy při rozkrytí tohoto ožehavého tématu.

Knihu mohu doporučit všem, kteří jsou schopni a ochotni přijímat nové informace a nebojí se revidovat svoje dosavadní přesvědčení.

LLV – říjen 2019

 

Zpět
Vytiskni stránku