"Jakákoli otázka položená jakoukoli lidskou bytostí se stává otázkou všech lidských bytostí, ať jsi si toho vědom, nebo ne.

Možná si to neuvědomuješ, asi to pro tebe není ten správný čas, možná, že se zeptáš o rok později.

Nejspíše jsi potlačil otázku tak hluboko, že jsi úplně zapomněl, zda v tobě existuje, či nikoli.

Ale já opakuji - neexistuje jediná otázka, která není také tvou otázkou."

Osho

    V praxi se poměrně často setkáváme s různými otázkami. Mezi nimi se mnohdy nachází i takové, které se v různých drobných obměnách opakují. Odpovědi na nejčastější z nich najdete na této stránce. Pokud vás uvedené otázky a odpovědi plně neuspokojily a zajímá vás něco z uvedené problematiky, neváhejte se zeptat. Vaši otázku a odpověď na ni rádi přidáme na tuto stránku.

    Ze své podstaty může být jakákoli lidská činnost nebezpečná. Důležité je si toto nebezpečí uvědomovat a přijmout patřičná opatření, která povedou k jeho minimalizaci. Tímto se ve svojí praxi řídíme a proto jsme přijali opatření, která jsou mnohem tvrdší, než tomu bývá u jiných podobných směrů. Praxi provádí pouze osoby, které mají potřebnou osobní úroveň, požadované teoretické znalosti a patřičné praktické zkušenosti, které získaly prací mezi sebou navzájem. Tím je vyloučeno, aby nepřipravený vedoucí pracoval s neznámým klientem. Nic z toho, co se týká konkrétních pracovních postupů, nezveřejňujeme, čímž bráníme napodobování nepřipraveným osobám. Na základě dosavadních zkušeností a dosažených výsledků si dovolujeme tvrdit, že postupy, které používáme, jsou v našem provedení bezpečné.

    Tato otázka je poměrně častá u osob, které s danou problematikou nemají žádné nebo mají pouze nedostatečné zkušenosti. Tak jak tyto zkušenosti získávají, ztrácí u nich tato otázka na významu. Naše současné poznání vypovídá o tom, že jsou i nejsou. Problematika naší skutečné časoprostorové existence je tak náročná na představivost, že je pouze velmi těžce pochopitelná. Proto byla v minulosti vytvořena značně zjednodušená teorie, která hovoří o minulých životech a posloupnosti reinkarnací. Tato teorie využívá představu času jdoucího od minulosti přes přítomnost do budoucnosti, tak jak jej známe z našeho materiálního světa. Tato teorie je však pravdivá pouze částečně, přesto stačí na pochopení procesů odehrávajících se v průběhu sezení a proto ji ve vztahu ke klientům využíváme také.

    Existuje spousta teorií, které tuto oblast vysvětlují. Jejich chybou je však to, že prosazují pouze svoje vysvětlení a odmítají všechna ostatní. Praxe je však poněkud složitější. Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Odpověď se bude lišit případ od případu. Některé prožitky mají jednoznačně osobní charakter a je možno je v minulosti daného jedince prokazatelně doložit. Jiné prožitky mají neosobní charakter a vztahují se k jiné osobě, například k přivtělené duši. V případě, že není potřebný prožitek k dispozici, se stejně tak může jednat o prožitky daného druhu, tedy z transcendentální oblasti. V praxi to však není vůbec důležité, důležitá je úroveň jejich prožití a zpracování. Při kvalitním zpracování jsou všechny druhy prožitků přínosné.

    Jak naše prožitky, tak prožitky našich klientů vypovídají o tom, že ano. Tyto prožitky jsou natolik reálné, že o nich následně málokdo pochybuje. Je pravdou, že v rámci některých obdobných směrů se takto klienti neprožívají. Toto je ale vesměs dáno rozdílným přístupem, kdy je klientovi vytýčena k prožívání oblast jeho lidské inkarnace. Pokud tuto oblast nevytýčíme a bezvýhradně přijmeme vše, co klient prožívá, dozvíme se často mnoho překvapujícího.

    Ano i ne. Vyjmeme-li některé kontraindikace, kterých není až tak mnoho, může sezení absolvovat každý. Jeho úspěšnost nezáleží ani tak na víře klienta v jeho účinnost, ale spíš na úrovni osobního vývoje, kterou dosáhl. Jinými slovy jestli sezení chce absolvovat a hlavně, jestli dokáže řešení problému také dotáhnout do zdárného konce. Bez této osobní vůle se pozitivního výsledku tímto způsobem dosáhnout nedá.

    Řešit se dá velmi široký okruh problémů. Z užšího pohledu je může jednat o problémy fyzické, přes psychické, až po vztahové, případně různé další. Ze širšího pohledu, který upřednostňujeme, se jedná zejména o podporu osobního rozvoje, dosažení hlubšího poznání a změnu životního postoje. V každém případě je lépe svoje konkrétní představy nejdříve nezávazně zkonzultovat.

    Toto nelze přesně definovat. Je to závislé na osobě klienta, vedoucího i řešeného problému. V praxi se u nás délka sezení zatím pohybovala v rozmezí půl až pět a půl hodiny. Průměrná délka se pohybuje okolo tří hodin.

    Toto opět nelze přesně definovat. Opět to záleží na osobě klienta, vedoucího i řešeného problému. V praxi se pohybujeme v rozmezí od dvou do padesáti hodin. Všeobecně lze tedy říci, že se průměrně jedná řádově o desítky hodin.

    Podle všeho to není možné. Můžeme si spontánně projít regresní událost, ale nemůžeme se v ní vědomě pohybovat. Vynaložené psychické úsilí zvyšuje naši mozkovou činnost a tím nás vytrhává ze změněného stavu vědomí do bdělého stavu. Další překážkou je skutečnost, že jste na procházené události osobně emočně zainteresováni, což se projevuje nedostatkem soudnosti při posuzování procházené situace.

    Z principu věci samotné. Chceme se zbavit problému, který nám způsobuje nepříjemnosti, kterých se chceme zbavit. V případě, že se budeme zabývat věcmi příjemnými, odstraníme tyto příjemnosti ze svého života, což ve většině případů nechceme. Výjimku tvoří odstranění zlozvyků, které vnímáme jako příjemné. Například přejídání při řešení obezity.

    Mezi nejčastější problémy patří snaha v průběhu sezení. Stejně jako u jiných duchovních praktik tato snaha brání uvolnění a spontánnímu prožívání. U začátečníků to jsou velmi často zažité nevhodné životní stereotypy, kterých se v rámci sezení nedokáží najednou zbavit. Poměrně často se setkáváme i nízkou emoční úrovní prožívání. V neposlední řadě můžeme uvést i slabou vůli po změně svého stávajícího života.

    Máte-li nějaké další otázky k této problematice, pošlete nám je na adresu info@rikame.cz, rádi vám je v této rubrice zodpovíme.

 

Zpět
Vytiskni stránku