NÁMĚTY


Sugesce


V odborné literatuře se můžeme setkat s různými definicemi sugesce. Všeobecně platí to, že různé osoby jsou různě sugestibilní.  Fenomén sugesce si laická veřejnost většinou spojujeme s hypnózou. Jedná se však o samostatný postup, který funguje i bez použití hypnózy. Můžeme se podívat na to, jakou změnu zaznamenala definice sugesce. Před více než sto lety byla sugesce pokrokově definována takto. „Sugesce spočívá v přímém vštěpování určitých psychických stavů z jedné osoby na druhou, ke kterému dochází bez vůle přijímající osoby a mnohdy i bez jejího jasného vědomí.“ Wikipedie nám v této souvislosti předkládá poměrně stručnou definici.  „Sugesce (z latinského suggero – podsouvám, našeptávám, dodávám) je podmanivé působení neboli ovlivňování myšlení či představ, jemuž osoba neúmyslně podléhá. Podléhat může myšlence, představě, přání nebo názoru někoho druhého, ale také sama sebe.“ Domnívám se, že se jedná o poměrně výstižnou definici, se kterou si pro naše potřeby vystačíme.

Sugesce nejsou v lidské společnosti ničím novým. O jejich využívání se můžeme dočíst v historické literatuře a uměleckých dílech. Jejich účinnost se v průběhu času neustále zvyšuje v návaznosti na vědecký výzkum v této oblasti. Při využívání sugescí přitom nejde jenom o to podsunout jedinci nějaký myšlenkový obsah. S tím se můžeme setkat leda tak při nějakých hypnotických seancích. V praxi se často setkáváme také s formou sugesce, která odvádí pozornost od nežádoucích témat. V této souvislosti se jedná o působení na myšlení širokých mas lidí. Při tom překonat jejich vnitřní odpor a přimět je ke slepému následování vůdců, nebo preferovaných směrů. V minulosti se v této souvislosti jednalo většinou o náboženskou oblast. V současnosti se jedná zejména o oblasti ideologické a politické. Jak se tato praxe daří, můžeme vidět všude kolem sebe. Ti, kteří jsou vůči těmto sugescím odolní, se pak nestačí divit, jak se zmanipulovaní lidé mohou chovat i proti svým vlastním životním zájmům.

Jistě jste se už setkali s pojmem propaganda. Právě ona v hojné míře využívá sugesce. Nemusí se při tom jednat pouze o sugesce slovní. Svoji nezastupitelnou úlohu zde mají i společenské poměry. Ty nám vsugerovávají, co je dobré a co je špatné, jak se máme nebo nemáme chovat. Stačí k tomu nastavení společenských hodnot a ekonomických poměrů. Možnosti vyžití sugesce je na základě studia tohoto fenoménu značně široká. Vzhledem k mocenskému využití sugesce všechno probíhá tajně. Z historie je například znám americký projekt MK ultra. Ten šel ve svém využití ještě dál. Nešlo v něm jenom o samotné sugesce, ale o celkové převzetí vlády nad člověkem. Od roku 2000 se intenzita výzkumu a využívání sugescí podstatně zintenzivnila. Tyto praktiky byly v USA v hojné míře využívány po pádu dvojčat a v boji proti světovému terorismu. V této souvislosti se už nejedná o působení na jednotlivce, ale o plošné působení na celou společnost.

V současnosti se se sugescí můžete denně setkávat ve svém životě. Sugesce nás směřuje k tomu, co si máme myslet a jak se máme chovat. Stačí si uvědomit, jak často se setkáváme s pojmy jako hoax, fake news a dezinformace. Většina lidí se takto označeným obsahům snaží vyhýbat, aby nebyli označeni za dezoláty, chcimíry a agenty Kremlu. Z tohoto důvodu se lidé, kteří nejsou hluboce přesvědčeni o své pravdě, těmto tématům raději vyhnou. Kdo by také chtěl být zesměšňován nebo perzekuován? Nic na tom nemění ani to, že se takto označené informace stále rychleji ukazují jako pravdivé. Tímto způsobem jsme nepřímo směrováni k těm „správným a žádoucím“ názorům a postojům. Jako příklad uvedu pouze dvě nejznámější oblasti. Jako potvrzenou oblast v poslední době odtajněné a zveřejňované informace o UFO. Jako doposud nepotvrzené a doposud veřejně nepřiznané informace o ovlivňování počasí (chemtrails, HARP).

Nejefektivnějším cílem sugesce jsou základní lidské pudy, zejména strach ze smrti. Stačí ve sdělovacích prostředcích neustále opakovat informace navozující stav ohrožení života. Takto lze navodit humbuk ohledně Covidu nebo globálního oteplování. V těchto případech se jedná o víceúčelové působení vedoucí k dosažení vytýčeného cíle. Pokud se domníváte, že naši političtí představitelé podvodů takto velkého rozsahu nejsou schopni, tak se velmi mýlíte.

Momentálně je zapotřebí zmínit projekt člověk 2.0. Jedná se v něm o propojení biologického člověka a strojových technologií. Jeho výsledkem má být naplnění transhumanistické vize. Tento projekt je již v plném proudu. Zatím je realizován pod humanitární zástěrkou při zdokonalování péče o lidské zdraví. Ve skutečnosti se však jedná o plnohodnotný biohacking člověka a tím převzetí jeho úplného řízení. Tento proces je při tom vydáván za zcela zákonitou fázi lidské evoluce. A jakou to má souvislost se sugescí? Ptal se vás snad někdo, jestli o takovouto změnu máte zájem a jestli jste ochotni se tohoto projektu zúčastnit? Vše probíhá v tichosti bez vašeho vědomí, pouze za použití sugesce. K podvolení se tomuto trendu jsou přitom využívány všechny dostupné druhy sugescí. Pochopitelně tak, aby byl skutečný cíl tohoto vývoje před lidmi do posledního okamžiku skrytý.

Sugesce se v průběhu let ukázala jako nejúčinnější a zároveň nejlevnější nástroj na dosažení stanovených cílů. To všechno bez války, ničení hmotných statků a životů lidí. Konečným cílem, ke kterému sugesce směřuje, přitom může být v případě potřeby i válka. Je jenom na každém z nás, jakou míru sugestibility a podvolení se v této oblasti dokážeme projevit.


LLV –prosinec 2023

Zpět
Vytiskni stránku