NÁMĚTY

Vliv duchovních praktik na krevní tlak

    V dnešní uspěchané a všestranně náročné době má většina populace problémy s vysokým krevním tlakem, proto jsem se rozhodl prověřit, jaký vliv mají duchovní praktiky na jeho hodnotu. Zajímalo mě také, jestli je lze případně využít na jeho snížení. Vzhledem k tomu, že i samotné měření a jeho vyhodnocení bylo určitou zátěží, nechtěl jsem při něm zacházet do příliš velkých detailů. Proto jsem svoje měření využil pouze v poměrné podobě a absolutní hodnoty jsem příliš neřešil.

    Tak nějak všeobecně se tvrdí, že duchovní praktiky, jako například meditace, mají pozitivní vliv nejen na psychiku člověka, ale i celkově na jeho zdravotní stav. V rámci svých možností jsem se rozhodl toto tvrzení prověřit a doložit konkrétními výsledky. Celkově jsem provedl desítky měření, což by dle mého názoru mohlo jako orientační statistický ukazatel stačit. MUDr. Kratochvíl například ve své vědecké práci o hypnóze dokládá výslednost své praxe na jednotkách případů, což spatřuji jako naprosto neprůkazné. Ve svém případě vidím jako více zavádějící to, že se jedná o můj individuální stav, který lze jenom těžko zevšeobecňovat. Jako základní orientační ukazatel však takto získané výsledky lze dle mého názoru použít. Zájemcům doporučuji si je prověřit vlastním měřením.

    K testování jsem využil období, kdy jsem prováděl hladovky. V tuto dobu sleduji víc svých tělesných hodnot, mimo jiné i krevní tlak. Nejdříve se zaměřím na meditaci všímavosti a vhledu, kterou provádím v brzkých ranních hodinách po dobu padesáti minut. Celkově jsem provedl padesát měření, kdy jsem měřil krevní tlak bezprostředně před meditací a bezprostředně po meditaci. Měření jsem prováděl v období od 1.6.2014 do 21.4.2015. Celkově jsem při nich dospěl k následujícím výsledkům:

·         v 11 případech došlo ke zvýšení obou hodnot krevního tlaku

·         v 16 případech došlo k poklesu jedné z hodnot krevního tlaku

·         ve 23 případech došlo ke snížení obou hodnot krevního tlaku

    Celkové skóre 11:39 ve prospěch snížení krevního tlaku se dle mého názoru jeví jako dostatečně přesvědčivé. Pokud k těmto ukazatelům přidám svůj subjektivní dojem, ke zvýšení krevního tlaku došlo při nekvalitní meditaci zapříčiněné neklidnou myslí. Naopak, čím byla meditace kvalitnější a mysl klidnější, tím byl pokles krevního tlaku větší.

Obdobným způsobem a za stejných podmínek jsem prováděl měření v době od 2.6.2014 do  30.4.2015 v souvislosti se cvičením s Merkabou desáté úrovně. Za tuto dobu jsem provedl třicet měření. Celkově jsem při nich dospěl k následujícím výsledkům:

·         v  8 případech došlo ke zvýšení obou hodnot krevního tlaku

·         v 7 případech došlo k poklesu jedné z hodnot krevního tlaku

·         v 15 případech došlo ke snížení obou hodnot krevního tlaku

    Jako zajímavé spatřuji to, že výsledný subjektivní stav po meditaci a po cvičení s Merkabou byl diametrálně jiný. Po meditaci jsem se cítil zklidněný a zharmonizovaný. Naopak po cvičení s Merkabou jsem se cítil silně energizovaný a akční. I přes tento rozdílný subjektivní vjem byl vliv těchto praktik na stav krevního tlaku obdobný.

    Uvedené výsledky si vysvětluji tím, že při duchovních praktikách dochází k přesměrování pozornosti od vnější oblasti do oblasti vnitřní. Tím je vyloučen nebo alespoň omezen vliv vnějšího stresu a dochází k lepšímu vnímání duchovních energií. Každopádně tyto výsledky ukazují na zásadní vliv psychiky na stav krevního tlaku.

    Zřejmě by v této souvislosti stálo za to, změřit vliv i jiných duchovních praktik na výšku krevního tlaku. To se mi však zdálo příliš náročné a proto jsem se omezil pouze na popsané dvě praktiky, které se subjektivně projevují tak odlišně. Domnívám se, že u ostatních duchovních praktik bude jejich působení obdobné, jako tomu bylo v testovaných oblastech. Na základě naměřených hodnot se domnívám, že se jedná o problematiku, která by si zasluhovala větší pozornosti a detailnějšího zpracování.

    Závěrem chci upozornit, že se v žádném případě nejednalo o optimalizaci krevního tlaku. K popsaným změnám došlo bez ohledu na to, jaké byly počáteční hodnoty krevního tlaku. Pokud máte vyšší krevní tlak, jsou tedy duchovní praktiky dobrou cestou k jeho snížení. Máte-li ale nízký krevní tlak, dojde díky duchovním praktikám k jeho dalšímu snížení, které může vyvolat zdravotní problémy. Z těchto důvodů doporučuji každému zájemci o tyto praktiky provést osobní měření. Uvedená problematika by si jistě zasloužila hlubší zkoumání, ale to by bylo nad rámec zadání, které jsem si v této oblasti dal. Jak tyto poznatky využít v běžném životě? Pár minut meditace denně, nebo dokonce týdně pro celkové snížení krevního tlaku určitě nestačí. Dosažení trvale nižších hodnot krevního tlaku si bude vyžadovat přejít na trvale meditativní přístup ke svému životu. Přeji vám mnoho úspěchů v této oblasti.

LLV – duben 2015

Zpět
Vytiskni stránku