Deset prospěšných činností podle Buddhismu

1)    Štědrost (Dána)

Štědrost (velkorysost) je základní praxi Buddhova učení (Dhammy). Jedná se o sdílení ve prospěch druhých. Můžeme darovat například jídlo hladovým, léky nemocným, peníze chudým. Mnichy obdarováváme jejich základními potřebami, jako jdou roucho, almužní mísa, přístřeší, léky v případě nemoci.

 2)    Morálka, síla

Při dodržování pravidel a žitím prospěšného života, který neubližuje, ale prospívá druhým, narůstá soucit a moudrost. Buddhisté nedodržují stanovená pravidla ze strachu z následného trestu. Osoba, která dodržuje pravidla, má mnohem více požehnání a výhod teď a tady než člověk, který je zkažený a nedodržuje je.

 3)    Meditace (Bhávana)

Mentální vývoj nebo meditace se zaměřuje na rozvoj vhledu a růst moudrosti. Člověk medituje za účelem potlačení mentálních nečistot a pochopení skutečné podstaty věcí. To vede k osvobození mysli.

 4)    Úcta (Apácayana)

Ten, kdo praktikuje respekt a úctu, rozvíjí a očišťuje svoji mysl tím, že nahradí hrdost a pýchu pokorou. Ten, kdo je pokorný, je flexibilní a nikdy není příliš hrdý na to, aby se učil a zdokonaloval. V buddhistických zemích děti respektují dospělé, občané respektují krále, laici respektují Buddhu, Dhammu (buddhovo učení) a Sanghu (společenství praktikujících mnichů a mnišek).

 5)    Služba (Veyyavacca)

Pomoc druhým je další způsob, jak vytvářet zásluhy. Přemýšlení o dobrých a soucitných myšlenkách nestačí. Musíme vyjádřit soucit a skutečně vykonat službu pro blaho ostatních.

 6)    Sdílení zásluh (Patidána)

Osoba, která sdílí zásluhy svých dobrých skutků s ostatními bez očekávání, že přínos těchto skutků bude pro její vlastní dobro a pohodlí.

 7)    Radost ze zásluh druhých (Pattanumodaná)

Ocenění a radost nad štěstím druhých je pozitivní vlastnost, která vymycuje žárlivost. Musíme se naučit, jak chválit a přát druhým namísto výmluv, pomluv a kritizování. Buddhisté obvykle říkají „Sádhu“ (skvělé), když někdo vykoná dobrý, ušlechtilý skutek.

8-9)   Poslech a výuka Buddhova učení (Dhammy) (Dhammasavana) 

Výuka a poslech Buddhova učení jde ruku v ruce, protože musí být dárce a současně ten, kdo přijímá. Výuka Buddhova učení vede k úlevě něčího utrpení a pomáhá pochopit skutečnou podstatu života. Poslech Buddhova učení znamená soustředit svou pozornost na výklad a přemýšlet o tom, jak můžeme uplatnit učení ve svém životě.

10)   Utváření správných názorů (Ditthijjukamma)

Člověk trpí více z vlastní hlouposti, než z jiného důvodu. Prostřednictvím vlastního úsilí získáváme mír a štěstí tím, že máme správné pochopení (názor). To má za následek hlubší pochopení Buddhova učení.

 

 

Zpět
Vytiskni stránku