Zkušenosti

 

 

 

Suplika
    Jménem všech, jimž „ že by měli“ sice našeptává vnitřní hlas, ale stále vítězí výmluva „ že prostě není čas“. Jménem těch, kterým jakoukoliv chvíli zklidnění hned mysl zaplevelí svými divokými výhonky a oddenky, jakož i těch, jež mají lehké obavy, že jim to asi vůbec nemyslí, když ve své mysli nepotkávají ale vůbec žádné myšlenky. Pro všechny marně hledající bezpečný úkryt v prostoru a čase nad ránem, odpoledne, či když se zešeří. s jistotou, že po chvíli ticha rozletí se dveře s řevem: „Co v té ložnici tak dlouho děláš, když já chci ohřát párky k večeři?!“ Pro všechny zoufale bojující s ozvěnou hádky sousedů za zdí, bolestí zad a kousáním každé nitky na tričku, i pro ty, co se tak topí v tichu, že pokoutně si nahrávají aspoň bzukot mouchy a na chodbě klapot sousedčiných střevíčků. Pro ty, jež neví, i pro ty, jež touží nevědět, co je to letět, co je to zastavit se, kdy mlčet a kdy ptát se, kdy kráčet a kdy posedět. Jménem všech těchto bloudivců a zběhlíků dovoluji si co nejzdvořileji přednést tuto supliku: Nechcete se, Mistře, hodně pobavit a dát si s námi trošku práce na prodlouženém dvoudenním semináři meditace ?
    Pro všechny, kdo se hodlají připojit k této ponížené žádosti je kontakt ZDE.

PJ – květen 2010

Stanovisko:
Požadavek je mi blízký. Každopádně by bylo zajímavé sledovat rozdíl skupinové meditace mezi naší skupinou a skupinou buddhistů. Pokud o uvedenou akci bude zájem, stanovuji pro její realizaci následující kritéria:
- Zúčastnit se mohou pouze absolventi semináře „Slovácké meditace 1“.
- Počet účastníků minimálně 5.
- Termín akce – v letních měsících, od pátku odpoledne do neděle odpoledne.
- V přihlášce uveďte několik termínů, které upřednostňujete, a termíny, ve kterých se naopak nemůžete zúčastnit.
- K zabezpečení akce potřebujeme někoho, kdo se aktivně nezúčastní meditace, ale postará se o zázemí celé akce. Jedná se o přípravu stravy a odměřování času.
- Dále potřebujeme vhodný objekt pro přespání, přípravu stravy, meditaci v sedě i v chůzi.
 

 

 

Zkušenosti s meditací
    Musím přiznat, že práce s technikami získanými při seminářích meditace všímavosti a vhledu i práce s Vyšším Já pro mne znamenaly značný posun a přínos. Ale je to přesně tak, jak to uvádím …. práce. Nahodilé koketování a potkávání se s těmito technikami, jen když není jak jinak zabít čas, nepřináší skoro žádný efekt. Ba naopak stále víc mám pocit, že nepravidelnost a dlouhé přestávky jsou spíše výrazem pohrdání a vstup do meditace či oslovení Vyššího Já či mistrů Shambhaly je spojeno s nepříjemnou vibrací výtky a viny. To práci dále ztěžuje a zpomaluje, takže to téměř až přivádí k myšlence a výmluvě, že vlastně nemá cenu něco takového dělat, protože mi to stejně nefunguje. Inu zákon přirozeného výběru platí i v duchovnu. Přežijí jen silní a vytrvalí.

    Meditaci se snažím praktikovat co nejčastěji, když jsou k tomu vytvořeny vhodné podmínky, určitě aspoň třikrát týdně. Ráda bych se ale dopracovala k denní praxi. Zcela přirozeně se mi tak spojily do harmonické spolupráce zatím všechny tři techniky, do kterých jsem byla zasvěcena, a vzájemně se podporují a rozvíjejí. Pro vytvoření vhodných podmínek a přizpůsobení okolností k meditaci stále využívám Shambhalu, jak jsem už popisovala dříve. Naše spolupráce se však rozvinula o další cvičení aktivace, pročištění a následného propojení mozkových hemisfér. Je to opravdu požitek a zcela bez zábran si ho prostě a naplno užívám. Už se těším na potencionální seminář práce s mozkem.

    Kvalita meditace a proudění energií je pak naprosto odlišná od prvotní fáze, které říkám „vyhrabat se z prachu“. Ale i když vím, že po aktivaci a harmonizaci mozku přes energie Shambhaly je meditace mnohem snadnější, plnější a bez rušivých vlivů mysli, nějak nepovažuji za správné vynechat tuto první pracnou fázi, kterou je snaha o co nejrychlejší zklidnění a přechod z denního materialistického shonu do meditace a soustředění. Cítím, že právě tato práce a kultivace mysli je důležitým cvičením. A protože moje mysl je opravdu hodně „ukecaná“, osvědčilo se mi několik triků, které mimo jiné potvrzují, že duchovní praktiky nejsou samostatným odděleným světem, ale jsou propojené s běžnou realitou, kde se dají docela dobře využívat. A kupodivu to jde i naopak. Každý den jezdím z práce odpoledními autobusy, které vezou školáky a studenty. Takže si určitě dovedete představit ten křik, smích, nadávky, chaotické překřikování a mobilování, které se v natřískaném autobuse přetékajícím pubertou odehrává. A já bych tak ráda aspoň těch 10-20 minut jízdy spala. A tady mne napadlo, jak by se asi v tomhle hlučícím autobuse cítil cizinec. Jak vlastně zní čeština pro ty, kdo tento jazyk neovládají? Jakou má melodii, kadenci, je zpěvný jako angličtina, nebo tvrdý jako němčina, šíleně rychlý jako vietnamština či nevyslovitelně složitý jako maďarština? Zkusili jste to někdy? Prostě jen poslouchat hovor druhých kolem sebe a přimět se nerozumět slovům, nevnímat informace? Při troše cviku to jde a je to docela zajímavé. A pak, když se na začátku meditace má mysl rozpovídá o všech svých kličkách a smyčkách uvažování, spřádání plánů, hodnocení či evokace vzpomínek a fantazií – tak prostě nerozumím. Vnímám jen nějaké drnčení, které se stále více vzdaluje, rozpouští a ztrácí, protože není ničím zajímavé a přínosné a já se můžu plně soustředit jen na dech a energii.
    V tomto mi také pomohla skutečnost, že mé místo k meditaci se přirozeně vytvořilo hned v blízkosti akvária, kde permanentně běží motor filtru. To velmi urychlilo a posílilo zvládání techniky pojmenování rušivého vedlejšího meditačního předmětu, které vede k jeho zmizení. Funguje mi to opravdu dobře a rychle i na hluk projíždějících aut, lechtání vlasů spadlých do obličeje či drnčení zvonku u dveří souseda hned za zdí. Chce to jen cvičit.

    Naopak lze velmi dobře použít tato cvičení v praktickém běžném životě. Už se mi několikrát stalo, kdy v situacích, kdy bych se přirozeně živočišně lekla třeba pádu skleničky na zem, přistihnu se, že vlastně jen klidně stojím a sama pro sebe si říkám: „ bojím se, bojím se....“ a s údivem musím v krátké chvíli konstatovat, že vlastně nevím, proč říkám „bojím se“, když se vlastně vůbec nebojím.
Ale to,“že se některé věci změní, když se vysloví“, jsem věděla nějak podvědomě už dřív. Díky meditaci teď už vím, jak to doopravdy funguje.

    Jen docela málo můžu říct k tomu, jaký volit správný posed, polohu rukou, podložku, jak držet rovinu těla apod. Velmi brzy jsem logicky a přirozeně dospěla ke konstatování, že lepší, něž tělo podložit, je ho úplně odložit. Protože v meditaci už jen nesleduji tok energií a dechu ve svém těle, ale stávám se přímo jím, nemám problém držet přirozeně směr, kterým se tok energie odbývá a nesetkávat se s nějakým stýskáním si namožených tělesných částí. Z meditace vstávám bez jakéhokoliv mravenčení, ztuhlosti, křupání kloubů a podobně, i když je třeba i víc jak 60 minut dlouhá. Jsem naopak uvolněná a příjemně protažená, jako po dobrém tělocviku. Pokud totiž dospějete do této fáze, že se opravdu stáváte jen hlavním meditačním předmětem, tedy dechem, zjišťujete, že meditace není vůbec žádná statická, mrtvolně ztuhlá záležitost, ale naopak absolutní a úplný intenzivní pohyb. Je to jako dokonalý krásný tanec dotažený do nejjemnějších detailů. Naopak mám v některých fázích docela problém se ve vícerozměrném světě toku energií vlastně nějak najít. Hlavně v bodech změny nádechu na výdech a opačně. Protože při dokonalém provádění ničím nejsem, a tedy ve mně nic nezůstává, pak v bodě, kdy se proudění obrací, se vlastní identifikace úplně ztrácí. Toto je také pro začátečníky nejslabší místo a prostor pro proniknutí rušivých vedlejších meditačních předmětů, jako je vnímání zvuků, svrbění apod. Nicméně vím, že tyto body toku energie nejsou „mrtvé“ a nehybné. Dějí se tu zajímavé věci. Ale jen získáním stále větší citlivosti pro jednotlivé detaily je můžete poznat a vnímat.

    V poslední době také zjišťuji, že vedlejším meditačním předmětem se pro mne stává i tlukot srdce, který jaksi čeří a ruší průchod dechu v tomto místě. Můžu to intenzivně cítit i fyzicky. Pod vlivem meditace se pak můj tep a tlukot srdce natolik zpomaluje, že prostě považuji za přirozeně možné ho úplně zastavit. Stačilo by jej jen několikrát pojmenovat jako vedlejší meditační předmět.
    Ostatně, stav zastaveného srdce stále lépe poznávám při návštěvách Vyššího Já v mé čtvrté čakře. Tato schůzka se také stala přirozenou součástí meditace. Zde se také ještě intenzivněji projevil stav „duality v přítomnosti“, se kterým se stále častěji setkávám v meditaci všímavosti a vhledu. Nevím, kam se zařadit v mnohokrát různě prezentovaném scénáři „jeviště-hlediště“, kdy můžeme být ve své lidské inkarnaci buď pouze loutkou vláčenou matrixem na jevišti v komedii materiálního světa, nebo nezávislým divákem v hledišti, který tuto parodii s povzneseným a vědoucím úsměvem jen pozoruje.
    Často se totiž v meditaci přistihuji, že naplno a intenzivně jsem tokem dechu a energie, ale zároveň se můžu v tomto procesu pozorovat z nadhledu. Tato dvojakost se odehrává také při pozvání vyššího Já do čtvrté čakry, která mimo nádherný stav dokonalé rovnováhy a absolutního klidu, kdy je opravdu možné úplně zastavit dech, tlukot srdce, jakékoliv proudění, vnímám také, že současně naplno objímám a obklopuji něco schouleného i jsem objímána a schoulena a dokonale skryta v něčím objetí. Tyto plnohodnotné vjemy oscilují mezi sebou tak rychle, že splývají v jeden jediný duální vjem protikladů, který je úplně přirozený.

PJ - leden 2010


Stanovisko:
    Opravdu je to všechno o práci a vytrvalosti. Bez ní nejsou ne jenom koláče, ale ani pokrok v duchovní oblasti.
    Jednotlivé techniky nelze pojímat samostatně, protože spolu nerozlučně souvisí. Pokud tyto souvislosti pochopíme a dokážeme je zrealizovat, dostaví se i pocit uspokojení a blaha.
    Sezení v meditaci není samoúčelnou činností. Takto získané zkušenosti je zapotřebí přenést do každodenní praxe, která pak následně ovlivňuje naši meditaci.
    Jak vidíte, tak i od pohledu tak statická záležitost, jako je sezení v meditaci může být velmi dynamické a uspokojující. Jenom je zapotřebí se do této fáze propracovat. Pak už rozhodně nebudete chtít měnit.

 

Zpět
Vytiskni stránku