Podmínky účasti na seminářích, individuálních sezeních

a

souhlas se zpracováním osobních údajů

 1.  Přihlašování a platba

 1. 1.

Na akce pořádané organizátorem se zájemce může přihlásit prostřednictvím formuláře umístěného na

našich webových stránkách. Jiná forma přihlášení je možná pouze po osobní domluvě.


1.2.

Není-li dohovořeno jinak, je přihláška účasti na seminářích platná po zaplacení stanovené zálohy na uvedený bankovní účet. Výše zálohy a doplatku je uvedena u obsahu jednotlivých akcí. Číslo účtu a variabilní symbol pro platbu a podrobnosti k danému semináři obdržíte e-mailem po přijetí vaší přihlášky.

Není-li dohovořeno jinak, je u individuálních sezení platba realizována bezprostředně po sezení v hotovosti.

1.3.

Není-li dohovořeno jinak, je nutno stanovenou zálohu uhradit nejpozději do 7 dnů po obdržení e-mailu potvrzujícího vaši rezervaci ale nejpozději 7 dnů před začátkem semináře.

       

  2. Storno podmínky

   

2.1.

Odhlášení z kurzu či semináře bez storno poplatku lze provést nejpozději do 14 kalendářních dnů před konáním semináře. V tomto případě bude poplatek vrácen v plné výši na uvedený účet.

2.2.

Při zrušení účasti později než 14 kalendářních dnů před konáním semináře bude účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny poukázané zálohy. Zbylá část poplatku bude zaslána zpět na uvedený čet. Při zrušení účasti později než 5 dnů před konáním semináře, popřípadě při neúčastí na semináři se záloha nevrací. Pokud je to obsahově možné, je po domluvě s lektorem možno dohovořit účast náhradníka na rezervovaném semináři.

 

2.3.

V případě zrušení semináře organizátorem bude vrácena realizovaná platba v plné výši. V případě změny data či místa konání semináře bude účastníkovi, pokud o to požádá před začátkem semináře, vrácena realizovaná platba na uvedený účet v plné výši. 
    

  3. Zdravotní stav a  odpovědnost

   

3.1.

Účast na semináři nebo individuálním sezení je dobrovolnou aktivitou účastníka. Účast na semináři nebo individuálním sezení nejsou náhradou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se o této skutečnosti a o charakteru obtíží před zahájením semináře nebo individuálního sezení informovat lektora nebo vedoucího.

3.2.

Účastník je v průběhu semináře odpovědný sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze doporučeními, kterými

se účastník řídí podle svého vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře nebo individuální práce na sobě může být vystaven fyzickému, psychickému nebo emocionálnímu zatížení.

3.3.

Uzná-li to za vhodné, je právem lektora nebo vedoucího ukončit účastníkovi nebo klientovi účast na semináři nebo individuálním sezení. V tomto případě bude poplatek za seminář vrácen a za individuální sezení nebude účtován. Účastník nebo klient může kdykoli seminář nebo individuální sezení na vlastní odpovědnost opustit.

V tomto případě se realizovaný poplatek za seminář nevrací a poplatek za individuální sezení je účtován ve zlevněném rozsahu.

3.4.

V den konání seminářů a individuálních sezení platí zákaz užívání alkoholu, drog a jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu opravňuje lektora nebo vedoucího vyloučit účastníka ze semináře nebo klienta z individuálního sezení.

 

  4. Doplňující informace

 

4.1.

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných organizačních důvodů provést změnu lektora, vedoucího, data a místa konání nebo úplné zrušení semináře nebo individuálního sezení. Organizátor se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí.    

 

 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  

 

5.1.

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze organizátora. Organizátor jako správce a zpracovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím stranám bez výslovného souhlasu poskytovatele a použije je pouze pro účely prováděných akcí.

Zasílání informací o připravovaných akcích a činnosti organizátora, je prováděno výhradně po přihlášení k jejich odběru prostřednictvím formuláře. Z jejich odběru je možné kdykoli se odhlásit.

5.2.

Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech osobních údajů z databáze organizátora s účinností do 30 dnů ode dne doručení.

     

Zpět
Vytiskni stránku